Projectmanagement

De afdeling Projectmanagement houdt zich bezig met het uitwerken van de plannen tot op detailniveau, de coördinatie van de uitvoering en de nazorg van het project. Bij de uitwerking van de plannen wordt nauw samengewerkt met diverse externe adviseurs op het gebied van architectuur, civiele techniek, cultuurtechniek en andere voorkomende disciplines. Directe en frequente terugkoppeling met de betrokken overheden is in deze fase van groot belang.

In samenwerking met de externe adviseurs worden bestekken en werkomschrijvingen opgesteld welke als basis dienen voor de contracten met bouwkundige, civieltechnische en cultuurtechnische aannemers. Tevens worden alle benodigde vergunningen aangevraagd welke nodig zijn voor de start van de uitvoering.
Na de contractvorming met de diverse aannemers verzorgd Arcus Zuid de coördinatie van de uitvoering. In samenwerking met toezichthouders wordt door middel van directievoering leiding gegeven aan het gehele bouwproces.

Het werk stopt echter niet bij voltooiing van de bouwwerkzaamheden. Arcus Zuid verleent de kopers op diverse manieren service en nazorg. Ondersteuning bij de oplevering, het coördineren en regelen afspraken met de aannemer en het verzorgen van een garantieregeling behoren tot het takenpakket van Arcus Zuid.